Διακρίσεις

Η εταιρία Α. ΠΑΥΛΟΥ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.Μ. “ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ” Ε.Ε., έχει εγκαταστήσει κι εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008 / EN ISO  9001 : 2008 και διαθέτει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (αρ. μητρώου 041070009) του Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε. με πεδίο Εφαρμογής: Εκπόνηση Μελετών Τοπογραφίας, Κτηματολογίου, Πράξεων Εφαρμογής και Πράξεων Αναλογισμού, Συγκοινωνιακών Μελετών, Πολεοδομικών Μελετών, Εφαρμογών Ακινήτου, Χρήσεων και Αξιών Γης.

Σύμφωνα με αυτό, η εταιρεία έχει σαν στόχο και φιλοδοξία να υπηρετεί με συνέπεια, συνέχεια, ποιότητα και πληρότητα την εκπόνηση μελετών καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου βασιζόμενη αφενός στην υψηλή και άρτια επιστημονική κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού της, αφετέρου στον σύγχρονο εξοπλισμό της τόσο σε μηχανήματα (Hardware), όσο και σε προγράμματα (Software).

Πιο συγκεκριμένα για την επίτευξη των στόχων της εφαρμόζει το σύστημα ISO 9001, αναλαμβάνοντας τις παρακάτω δεσμεύσεις:

α) Η παρούσα πολιτική ποιότητας να είναι πάντοτε επίκαιρη και κατάλληλη για τους σκοπούς της  εταιρίας.
β) Το σύστημα να συμμορφώνεται πάντοτε με τις τρέχουσες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και η επιχείρηση να μεριμνά τόσο για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, όσο και να το χρησιμοποιεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο, στοχεύοντας πάντα στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρία, στο πλαίσιο των συστημάτων που εφαρμόζει:

  • καθιερώνει και κάνει ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα
  • γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός της εταιρίας η πολιτική της
  • η πολιτική και οι στόχοι συνεχώς ελέγχονται και επαναπροσδιορίζονται
  • ελέγχονται συνεχώς η αξιοπιστία και η ικανοποίηση όλων των μερών (προμηθευτών, πελατών, εργαζομένων)

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία Α. ΠΑΥΛΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε.Μ.“ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ” Ε.Ε. διαθέτει Πτυχίο Γραφείου Μελετών με αριθμό μητρώου ΓΕΜ 431, στις παρακάτω κατηγορίες με την αντίστοιχη τάξη και δυναμικό:

Κατηγορία Μελετών Τάξη Δυναμικό
16. Μελέτες Τοπογραφίας Ε΄ 12 μονάδες
02. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες Ε΄ 12 μονάδες
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων Β΄ 2 μονάδες
06. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων Β΄ 2 μονάδες
01. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες Α΄ 1 μονάδα