Δόμηση σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων

Ανοίγει και πάλι ο δρόμος για τη δόμηση στα χωριά και τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων με τη νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή, στο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο. Εκτός από την οικονομική κρίση, που έχει ελαχιστοποιήσει τις νέες άδειες δόμησης γενικότερα, εδώ και τρία χρόνια δεν εκδίδονται άδειες δόμησης στους μικρούς οικισμούς και γιατί απαγορεύτηκε η έκδοσή τους, με μόνη προϋπόθεση την παραχώρηση λωρίδας για τη διάνοιξη των απαιτούμενων δρόμων.Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3937/2011, ουσιαστικά αναιρέθηκε το δικαίωμα χιλιάδων πολιτών να οικοδομήσουν στα χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων, επειδή δεν υπήρχε  εγκεκριμένο δίκτυο δρόμων. Για την έγκριση στο μεταξύ υπάρχει μια δαιδαλώδης διαδικασία, την οποία ούτε οι πολίτες μπορούν να αντέξουν, αλλά ούτε οι υπηρεσίες του κράτους. Οι περισσότεροι οικισμοί, δηλαδή, δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση και συνεπώς χιλιάδες οικογένειες έχαναν το περιουσιακό τους δικαίωμα. Με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή μειώνεται η γραφειοκρατία και μπαίνουν αποκλειστικές προθεσμίες στη διοίκηση.Επιπλέον, μειώνονται τα κόστη των μελετών, καθώς τα αναγκαία έγγραφα τα συντάσσουν οι ιδιώτες και τα συγκεντρώνει η αποκεντρωμένη διοίκηση για κάθε οικισμό.Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 10 του νέου νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων του Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» που επιγράφεται «άδειες δόμησης με παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση»: Για τη δόμηση σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο σε λωρίδα που έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 2 και 3 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Προεδρικού Διατάγματος) απαιτείται η προηγούμενη κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων.Κατ’ εξαίρεση η δόμηση στα οικόπεδα αυτά μπορεί να επιτρέπεται πριν από την κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

Α) Η εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί έχει τεθεί σε κοινή χρήση και έχει γίνει η σχετική μεταγραφή της στον οικείο δήμο.
Β) Ο κοινόχρηστος χώρος της παραχωρημένης εδαφικής λωρίδας συνδέεται λειτουργικά με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού που δεν δημιουργήθηκε.
Γ) Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υποβολή στην αρμόδια διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ο φάκελος με τα στοιχεία και η πρόταση για την κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων του οικισμού ή τμήματος αυτού στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης. Στην περίπτωση αυτή, πέραν των λοιπών απαιτούμενων στοιχείων για την έκδοση της έγκρισης δόμησης, υποβάλλεται και αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος ή του ορθοφωτοχάρτη της πρότασης για την κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων με ειδική ένδειξη της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση έγκρισης ή άδειας δόμησης.Στον ίδιο νόμο επιχειρείται να δοθεί τέλος στην ασάφεια που υπάρχει αναφορικά με τα όρια των δασικών περιοχών, καθώς η εκπόνηση και κύρωση των δασικών χαρτών της χώρας ανατίθεται εξολοκλήρου στην Κτηματολόγιο Α.Ε. Ο δασικός χάρτης μετά την κατάρτισή του θεωρείται από την αρμόδια διεύθυνση δασών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 4 μηνών. Ο στόχος των νέων ρυθμίσεων για τους δασικούς χάρτες είναι να προκηρυχθούν άμεσα οι διεθνείς διαγωνισμοί για την εκτέλεση του έργου για το σύνολο της χώρας, να μειωθούν οι διαδικασίες και συνεπώς και οι χρόνοι κύρωσης των δασικών χαρτών, καθώς και να διασφαλιστούν να μην επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να μεταβάλλει το περιεχόμενο τους.